VALORS DEL ESPORT EXTRAESCOLAR

53

juny 2004
full d’assessorament de
l’escola de pares de la FaPaC

COORDINADOR DEL SERVEI: MARTÍ COSTA
[]

L’ESPORT EXTRAESCOLAR: UN ESPAI EDUCATIU

L’esport és una activitat extraescolar de gran acceptació que possibilita el desenvolupament de molts valors i hàbits,
sovint difícils de concretar en l’àmbit escolar.
L’esport té potencial per a desenvolupar un programa educatiu complert, per això abordem el tema en aquest full amb
la voluntat de donar elements de reflexió i eines per a construir un model d’esport extraescolar en el qual participació,
treball en equip, autoconfiança, coneixement de l’altre, equilibri i esforç es prioritzin enfront de la competitivitat, competència
desmesurada, agressivitat i violència.
L’esport ha de ser una eina afavoridora del clima educatiu que envolta els més petits o joves, però la seva complexitat i varietat
de formes ens obliga a la reflexió per superar tòpics i aprofundir en la seva vessant educativa. Aquest full vol ser una eina
més perquè les AMPA i tothom qui educa hi trobin punts de reflexió i propostes per a la millora de les activitats esportives
extraescolars. S’hi reflecteixen aquells punts que, des de la FAPAC, s’identifiquen com a objectius claus.
PER QUÈ ÉS BO QUE INFANTS I JOVES FACIN ESPORT
L’esport és l’activitat més acceptada entre els joves; contràriament l’esforç físic cada cop és menys una necessitat vital. Un
exemple el tenim a casa mateix, on s’ocupen hores il·limitades amb els videojocs, les pel·lícules o els missatges. La vida
se’ns ha fet més còmode, alhora que la inactivitat física s’ha apoderat de nosaltres.
Dades fetes públiques mostren com el sedentarisme i l’excessiu consum de calories es perfilen com a problemes que cal atendre amb
urgència. El Llibre blanc de l’esport a Catalunya ens diu que, del total dels nostres infants, només un 50% dels nens i un 32 % de
les nenes practiquen algun tipus d’esport (sense comptar l’assignatura d’Educació Física). Les interpretacions són diverses, però, el
cert és que allò que hauria de ser universal és practicat per una minoria.
1

En canvi, l’esport practicat des d’edats primerenques afavoreix el precedida pel diàleg i el pacte.
desenvolupament físic dels infants, alhora que l’ús adequat de

Què fer per a resoldre conflictes a l’hora de decidir
l’esport esdevé un generador de valors personals i socials.
l’activitat més adequada per als seus fills/es:
L’esport practicat des d’edats
primerenques afavoreix el desenvolupament
físic dels infants, alhora que
l’ús adequat de l’esport esdevé un ge

nerador de valors personals i socials.
[]

• Adoptar actituds dialogants.
• Donar als fills o filles arguments ben construïts en pro o en
contra, adaptant-los al seu nivell de comprensió.
• Oferir-los alternatives motivadores. Cal tenir en compte els
seus gustos, les seves capacitats i habilitats, però, també, aquells
espais o aquelles situacions en què sabem s’hi troba còmode.
Facilitarà la tasca que el nucli familiar tingui moments d’oci
col·lectius en què tothom s’ho passi bé.
QUINS SÓN ELS VALORS EDUCATIUS DE L’ESPORT
El que és educatiu de la pràctica de l’esport no és únicament l’aprenentatge
de tècniques o tàctiques, ni tampoc els beneficis físics o psíquics
d’una bona preparació esportiva. El que és realment educatiu
són les condicions en les que es desenvolupen aquestes pràctiques,
que sempre haurien d’afavorir l’autoestima, conèixer-se, tenir seguretat
i confiança en un mateix, ser responsable, saber elegir...
És feina de l’entrenador cercar estratègies perquè els nostres
infants adoptin actituds i maneres que els faci créixer en el
coneixement, l’afectivitat i les relacions socials.
El que dóna valor educatiu a l’esport és la intencionalitat amb la
que es practica. Qualsevol intervenció educativa ha d’estar impregnada
de valors i ha d’afavorir el desenvolupament harmònic dels
infants. Malgrat el risc de donar-ne una visió esbiaixada, els valors
implícits i explícits de l’esport els agruparem en dos grups:
• Valors personals-• Valors socials.
En l’àmbit personal: En l’àmbit social:
• Autoconeixement. • Participació o cooperació.
• Autonomia. • Respecte.
• Responsabilitat. • Honestedat.
• Autocrítica. • Capacitat crítica.
• Autocontrol.
EL SENTIT LÚDIC I RECREATIU DE L’ESPORT EXTRAESCOLAR:
UNA VESSANT EDUCATIVA DE PRIMER ORDRE
L’esport extraescolar ha de ser lúdic, recreatiu i educatiu i ha de permetre
desenvolupar als nens i nenes individualment i col·lectiva. Vet
ací alguns indicadors que ens permetran valorar-ne la idoneïtat:
La voluntarietat. Ha de permetre que els nostres infants
facin esport tot sentint-se a gust i feliços.
Lúdic i voluntari no vol dir sense normes, al contrari. Vet
ací dues realitats aparentment enfrontades a les que els
entrenadors, en tant que educadors, hauran de trobar res-
postes que s’ajustin a les necessitats de cada noi o noia.
Als pares i les mares els toca copsar la idoneïtat de l’activitat
esportiva escollida pel seu fill o filla; no oblidem que
les voluntats dels fills no sempre es corresponen amb el
més convenient. En qualsevol cas, tota decisió ha d’estar
L’espontaneïtat. És un valor que té un fort pes en les activitats extraescolars,
especialment en l’esport. Aquesta circumstància potencia
l’actitud positiva dels nostres infants i, afavoreix l’adquisició de
valors a partir de les intervencions educatives dels monitors.

Què fer els pares i les mares perquè els infants valorin
la riquesa de l’espontaneïtat tot acceptant l’ordre col·lectiu:
• Comentar amb els fills o filles les activitats fetes i com
s’hi han sentit.
• Fer-los parar atenció que és possible sentir-se bé i fer sentir
bé els altres (no es tracta de fer interrogatoris, sinó de tenir
converses com les que tindríem entre adults).
La divergència És el resultat de contraposar les actituds personals i
les de grup: el treball personal enfront del treball de grup, la relaxació
personal enfront les exigències imposades pel grup,...
• Els infants sotmesos a situacions de divergència tenen la possibilitat
de fer créixer i de reafirmar la seva pròpia personalitat.
El risc. És un component molt propi de l’esport en tant que no
són previsibles les accions ni l’efecte d’aquestes.

Què fer els pares i les mares perquè els infants valorin
la riquesa del risc tot acceptant l’ordre col·lectiu:
• És una bona oportunitat per acostumar els nostres fills a
llegir el món en positiu. El fet que les coses no siguin sempre
de la mateixa manera o com ens agradarien, pot despertar
en els infants un estímul important per créixer i per
ser valents davant situacions imprevistes.
La presa de decisions és una bon aprenentatge que nens i
nenes podran aplicar fàcilment a la seva quotidianitat.

Què fer els pares i les mares perquè els infants reafirmin
la seva autoestima en copsar que són capaços de
prendre decisions:
• Valorar les decisions positives preses pels infants, tot
manifestant el nostre goig i estima.
• Substituir retrets com ara: “No serveixes per l’esport”, “no siguis
tan indecís”, “no seràs mai un bon esportista”, etc, per: “estic content
de tu”, “amb una mica més d’esforç milloraràs”, etc.
QUAN SÓN EDUCATIVES LES ACTIVITATS ESPORTIVES
Vet ací alguns aspectes clau:
2
JUNY / NÚM. 53

- Vinculació amb la línia pedagògica del centre
Les activitats esportives extraescolars, no poden quedar al marge
dels principis recollits en el projecte educatiu del centre. Es podrà
garantir el caràcter educatiu de totes les activitats i l’aplicació de
les mateixes pautes de conducte si es vetlla per la comunicació
entre els monitors i els mestres de l’escola.
Les activitats esportives extraescolars,
no poden quedar al marge dels
principis recollits en el projecte
[]
educatiu del centre.
-Les actituds dels educadors no pot quedar en entredit
No és menys rellevant el paper que han tenir els pares, mares o
acompanyants a les activitats de competició. Són preocupants
algunes sovintejades manifestacions espontànies d’alguns pares,
mares o acompanyants en les competicions esportives extraescolars
que tenen lloc els caps de setmana. Pares, mares i educadors
no podem mostrar conductes impregnades d’injustícia, d’intolerància
o de violència. Els adults som models per als més petits i,
en situacions com les esmentades, els nois i noies s’emmirallen en
les actituds i comportaments dels adults.
-Qüestionem-nos l’esport de competició
És lloable la feina que duen a terme les federacions i les entitats
esportives en el seu esforç de consolidar un model esportiu català,
on hi juga un paper important l’esport en edat escolar.
S’ha de dir, però, que per a molts pares i mares no es fa gens fàcil la
resposta a les aspiracions més o menys fantasioses dels fills i filles,

o d’ells mateixos, a l’hora de prendre decisions respecte a l’esport
extraescolar. És freqüent que, en parlar de l’esport dels infants, hom
pensi que el seu fill o filla té unes qualitats excel·lents i que pot aspirar
al més alt reconeixement esportiu i social. Es pensa massa de
pressa en l’esport federat, quan potser aquestes consideracions ens
poden distanciar de la realitat més propera. Caldrà analitzar serenament
la situació i, des de la reflexió compartida, valorar la conveniència
d’optar pels compromisos que implica el federar-se. Per a
què un infant gaudeixi de l’esport, no és necessari plantejar-se fites
tan ambicioses que, tard o d’hora, deixaran de ser fites educatives.
L’ESPORT EXTRAESCOLAR UN COMPLEMENT A
L’ESPORT ESCOLAR
L’esport escolar, que forma part de la programació del sistema
educatiu, afavoreix la participació de tots els alumnes en igualtat
de condicions, alhora que fa les adaptacions que calgui per aquells
alumnes que, requereixen un tractament específic degut a les
seves condicions físiques, psíquiques o socials.
Igualment, l’esport fora de l’horari escolar ha de ser una eina complementària
a l’acció docent, per tant, caldrà vetllar per a què en
cap cas es discrimini a ningú. El respecte per la diferència ha de ferse
present en totes les activitats, sense oblidar que en parlar de
diversitat s’està parlant, també, d’igualtat d’oportunitats en relació
al gènere. Les diverses modalitats d’esport extraescolar s’han d’oferir
indistintament a nens i nenes, la qual cosa ens obligarà a fer
propostes agosarades i programes específics que potenciin la incorporació
de les noies en aquells esports on domina el sexe masculí.
COMPETICIÓ I EDUCACIÓ SÓN COMPATIBLES?
Els mestres no preparen als seus alumnes solament per aprovar
l’examen final, no es pot, doncs, pretendre que l’esport en l’edat
escolar s’orienti únicament cap al triomf en la competició.
Competició i educació se’ns poden presentar com realitats
diferents i incompatibles; però no ho són donat que:
• Podem promoure-hi l’aprenentatge en el respecte i en la convivència.
• Podem evitar el model competitiu extrem que col·loca el guanyar
com a fi que s’anteposa a qualsevol altra finalitat.
Fem-nos nostres les recomanacions per als més joves del grup de
treball sobre “Ètica i valors a l’esport escolar català”:
• Entreno, jugo i competeixo per passar-m’ho bé i per formar-
me com a persona.
• Intento guanyar, però sé que no és el més important.
• Sóc responsable, em comprometo amb els companys i les
companyes i amb l’entrenador/a.
• Sóc part d’un equip.
• Accepto la importància de respectar el reglament i sobretot la
feina d’aquells que asseguren el seu compliment.
• Sense regles ni àrbitres no puc jugar.
• No m’agraden els fanatismes, per animar no cal menysprear ningú.
• Anima’m, però respecta els altres.
QUINS MONITORS NECESSITEM
El voluntariat, és encara la solució per a fer possible el funcionament
d’activitats esportives, que altrament no serien viables. És digne d’elogi
l’esforç de moltes persones voluntàries que, amb el seu treball sovint
a l’ombra, han fet possible la motivació dels més petits per l’esport.
No obstant, si volem avançar en l’educació del lleure dels nostres
infants, cal que la formació i reciclatge de les persones que estan
duent a terme aquestes activitats sigui el primer objectiu a assolir.
Cal potenciar activitats esportives concordants amb les necessitats
dels infants d’avui i cal revisar les metodologies i tècniques que
apliquen els nostres monitors per fer de la pràctica esportiva un
espai d’intervenció educativa. Cada cop més, entitats públiques i
privades, ofereixen gran quantitat de xerrades, cursos o tallers de
formació especialment adreçats a persones que opten per l’educació
en el temps lliure dels infants.
COM HAURIA DE SER EL MONITOR QUE FACI
ACTIVITATS ESPORTIVES.
Vet ací un possible perfil de monitor o monitora:
• Ser major d’edat.
• Tenir el títol de monitor en el lleure i conèixer l’esport corresponent.
3
JUNY / NÚM. 53

• Saber-se adaptar a situacions noves.
• Conèixer tècniques i estratègies per a la resolució de conflictes.
• Tenir bona empatia amb els infants.
• Ser ordenat, constant i sistemàtic en les actuacions.
• Ser autocrític.
• Saber donar pautes o instruccions clares.
• Tenir bona relació amb els mestres del centre on treballa.
• Tenir disponibilitat per a reciclar-se periòdicament.
• Saber treballar en equip.
No es pot pretendre que l’esport
en l’edat escolar s’orienti únicament
cap al triomf en la competició.

[
]

A L’AMPA VOLEM OFERIR ACTIVITATS ESPORTIVES,
PER ON COMENCEM?
Primer cal que la junta de l’AMPA expliqui a la direcció de centre
el seu projecte i li demani que el tema sigui tractat en el consell
escolar de centre, mentrestant es poden fer diverses coses:
1.
Conèixer els interessos de tota la comunitat educativa
pel que fa a l’esport.
2.
Recopilar informació referent a l’avantatge de fer esport
extraescolar en el centre.
3.
Dissenyar un projecte provisional (que es presentarà al
consell escolar de centre) on hi figurin:
3.1. Estat de la situació: com surt la idea, resultat de la
detecció feta entre els pares de l’escola, etc.
3.2. Objectius que es proposen.
3.3. Tipus d’activitat a fer i per a quins nivells.
3.4. Recursos necessaris:
3.4.1. Humans (monitor/a, pare i mare responsable)
3.4.2. Infrastructurals (utilització de patis o pistes).
3.4.3. Econòmics (adjuntar un pressupost de la previsió
de despeses i d’ingressos).
3.5. Condicions imprescindibles per posar en marxa l’activitat.
3.5.1. Tenir un número suficient de pares, mares i
infants compromesos.
3.5.2. Acordar el grau d’implicació que es vulgui
que tingui l’escola (reunions periòdiques, contacte
monitors - mestres, etc.)
3.5.3. Difusió, inscripcions, etc.
3.5.4. Característiques del monitor o monitora (com
es farà l’elecció,...)
3.6. Com s’avaluarà el projecte.
RECOMANACIONS PRÀCTIQUES
• Interessem-nos per les activitats extraescolars esportives que
realitza el nostre fill o filla, parlem-ne amb ells, amb els monitors
de l’activitat, amb els altres pares i mares...
• Encoratgem-los i valorem les seves actituds positives.
• Detectem si l’activitat esportiva que realitzen es l’apropiada
i parlem-ne amb el monitor/a i amb el seu tutor o tutora.
• Prenguem decisions junts pares i fills, de forma dialogada
i raonada.
• Acompanyem-los els dies festius als terrenys de joc on
s’hagin de desplaçar.
• Adoptem actituds educatives en tot moment (no oblidem
que som miralls per als nostres fills i filles).
• Donem-los confiança i seguretat, fent-los notar els aspectes
positius de la seva actuació.
• Valorem els seus encerts.
AUTOR DEL TEXT: DIBUIX: IMPRESSIÓ:
AMB EL
Manel Torrente Sílvia Castelló Servei d'Impressió SUPORT DE:
Pedagog
i Coordinació S.L.

FaPaC E P
Escola de Pares

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D' ALUMNES DE CATALUNYA
Cartagena 245, àtic C/. de la Rutlla 20-22 Avga. Catalunya 24, 1er Fortuny 23
Tel. 93 435 76 86* Tel. 972 21 92 12 Tel. 973 28 18 29 Tel. 977 23 45 49
Fax 93 433 03 61 Fax 972 22 25 60 Fax 973 27 17 02 Fax 977 21 76 08
08025 Barcelona 17002 Girona 25002 Lleida 43001 Tarragona
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ AMB FINALITAT COMERCIAL / D.L.: B-3440/97